Сряда, Април 23, 2014


 

НАГРАДА НА РЕКТОРА НА МУ – ПЛОВДИВ

ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН И НАЙ-ДОБЪР УТВЪРДЕН УЧЕН

Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание условията за конкурса за най-добър учен.

Сигурна съм, че в нашия университет има много достойни учени. 

Нека да ги оценим и подкрепим.

С пожелания за приятни летни празници,

 проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Зам. Ректор по НИД

Условия за участие

 

Международната седмица на първичните имунни дефицити и Световният ден на имунологията с фокус върху ваксините

МУ-Пловдив отбелязва Международната седмица на първичните имунни дефицити и Световният ден на имунологията с пресконференция на 22 април от 12ч. в Заседателната зала на Ректората с участието на академичното ръководство и преподаватели на МУ-Пловдив, лекари от УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив и представители на  пациентски организации.

В седмицата, посветена на имунологията, правим равносметка на постигнатото в учебната и научната университетска дейност, постиженията в диагностиката и лечението на ПИД,  стартираме имунизирането на студенти с ваксина против хепатит В и предлагаме безплатни прегледи и консултации от университетски лекари на 28 и 29 април от 10 до 12ч. в университетските клиники по Педиатрия, Професионални болести и алергология и Лабораторията по имунология.

Имунологията – науката за имунитета като съвкупност от неспецифични и специфични защитни механизми на организма при болести и срещу микроорганизми, токсини и чужди клетки, отново е във фокуса на съвременното общество. На 29 април за осми пореден път е Световният ден на имунологията, предложен да се чества най-напред от Европейската федерация на научните дружества. На този ден се подчертава значението на научните имунологични открития и постиженията в диагностиката, лечението и профилактиката на имунологично-обусловените заболявания – инфекции, тумори, автоимунни болести, алергии, трансплантационни усложнения и репродуктивни нарушения. През 2014г. акцентът на Световният ден на имунологията са ваксините, чрез приложението на които се предотвратява развитието на инфекциите и епидемиите.

Поне 20 нобелови награди са присъдени на над 30 учени, работили активно в областта на имунологията. Сред тях са: Мечников (за фагоцитозата), Борде (за комплемента), Ландщайнер (за кръвните групи), Бърнет и Мидауър (за имунологичната толерантност), Бенасераф, Досе и Снел (за Главния комплекс на тъканната съвместимост), Йерне (за контрола на имунната система), Кьолер и Милщайн (за моноклоналните антитела), Бютлър, Хофман и Щайнман (за ролята на дендритните клетки в придобития имунитет).

Класическата имунология е свързана с медицинската епидемиология. Най-ранното споменаване на концепцията за имунитета датира от 430 година пр.н.е. във връзка с чумна епидемия в Атина. “Хора, които са боледували от болестта и са се възстановили, могат да помагат на болните, без да прихванат заболяването  повторно” - разкрива древногръцкият историк Тукидит. Едва през 19 и 20 век била развита научната теория за имунитета. Имунната система е нашата крепост срещу нашественици-агресори в организма. Изградена от милиарди клетки, тя представлява почти  1/10 част от човешкия организъм. Клетките на имунната система са разпръснати из цялото тяло – в лимфни възли, слезка, тимус, чревна лигавица. Ако бяха събрани, те биха образували орган с големината на мозъка или черния дроб. Около 1/10 от клетките на имунната система са в периферната кръв, което позволява тяхното изследване при различни заболявания.

Седмицата от 22 до 29 април, предхождаща Световния ден на имунологията,   е посветена на първичните имунни дефицити – редките болести, в които през последните години са съсредоточени усилията на имунолози, педиатри, генетици, пулмолози, гастроентеролози и хематолози от цял свят. Първичните имунни дефицити се характеризират с вродена липса или недостатъчност на имунни фактори, които правят болните податливи на чести инфекции. Повтарящите се тежки настинки, отити, синуити и чревни разстройства са сигнал за дефицит на имунната система.

Тези болести са не само имунологичен проблем, а изискват тясна колаборация между медици, пациенти, фармацевти и здравни институции като НЗОК и МЗ за поставяне на точна диагноза и започване на навременно лечение. От една година благодарение на усилията на българските имунолози за повечето първични имунни дефицити терапията вече се реимбурсира от здравната каса и е достъпна за голяма част от болните.

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Катедра Микробиология и Имунология, МУ-Пловдив

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за предстояща международна проява за университетска педагогика в медицинските науки.

XIX АКАДЕМИЧНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДНИ ЗА ЗДРАВНИ НАУКИ

Университетът по медицина и фармация в Клуж-Напока, Румъния, Съветът на Деканите на медицински факултети с обучение на френски език (140 медицински факултета от 40 държави) и Международното франкофонско сдружение за обучение по медицина организират  XIX Академични педагогически дни за здравни науки (с работен език - френски).

Проявата ще се състои в периода 22-27 септември 2014 г. в Медицинския факултет в Клуж, Румъния. Поканените лектори  са международни експерти в областта на университетската педагогика и преподаватели от водещи медицински факултети в Румъния.

Програмата включва уъркшопи, пленарна и постерна сесия, както и културни прояви.

Заявки се подават по електронен път, през сайта на форума:

http://jufpss2014.sciencesconf.org/.

 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

 

Уважаеми Представители на Академичния състав,

Японското общество (JSPS) набира чуждестранни учени по програма за насърчаване на науката

Японското общество (JSPS) набира чуждестранни учени за програмата Invitation Fellowship Program for Research. Тя позволява на японски и чуждестранни изследователи да участват в съвместна работа в областта на хуманитарните, социалните и природните науки в Япония. Желаещите да кандидатстват по програмата трябва да установят връзка с японска научна институция, която да ги приеме и да подаде заявление, с което изразява желание да покани чужди изследователи. Предвидени са два вида стипендии за участниците, размерът на които зависи от дължината на престоя по програмата. Те включват самолетен билет, дневни и пътни разноски. Повече информация можете да намерите на официалната страница на програмата: http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/.

Крайната дата за подаване на заявлението от японската институция е 9 май 2014 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

 

О Б Я В А

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати в рамките на Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Словашката република

Стипендиите са предназначени за обучение на български граждани през академичната 2014-2015 година, както следва:
1. Шест стипендии за частичен срок на обучение на студенти с продължителност по 5 месеца;
2. Пет стипендии за участие в едномесечен летен езиков курс по словашки език за студенти и преподаватели

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да са български граждани;
2. Да владеят словашки език;
3. Възраст: за студентите – до 30 г., за преподавателите и изследователите – до 55 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
А. За частичен срок на обучение на студенти:
- Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър" 4.50;
- Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър" или „магистър" след завършено средно образование, или
- да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" след завършена степен „бакалавър" или „магистър".

Б. За летен езиков курс по словашки език
1. Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение по специалността „Славянска филология" с успех от завършените семестри не по-нисък от „добър" 4.00.
- Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър" или „магистър" след завършено средно образование, или

- да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" след завършена степен „бакалавър" или „магистър".
2. Да са преподаватели или изследователи в областта на славистиката.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование" с опис на приложените документи;
2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони за връзка и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН;
3. Копие от личната карта;
4. Мотивация;
5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите);
6. Копие от международно признат документ за владеене на словашки език. Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология", изучаващи словашки език;
7. Копие от диплома за висше образование, научна степен (за преподавателите);
8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование" и дирекция „Международно и европейско сътрудничество" в МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя.
Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ще удостоверят с документ пред българското висше училище, в което са студенти, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.
Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 25 април 2014 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОН на 29 април 2014 г. от 10.00 часа.

За справки тел. 9217 530, 9217 784 или 9217 529.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

 

 

От 10 до 17 април 2014 г. в МУ - Пловдив ще бъдат отбелязани ежегодните Дни на Библиотечно-информационния център.

Студенти, докторанти, преподаватели и специализанти ще имат възможност да посетят 4 експозиции на новите постъпления в библиотечния фонд.

На 10 април в Аудиторния комплекс ще бъдат представени 2 изложби :

- Научни публикации на автори от МУ – Пловдив и Специализирана литература, закупена по проект „ДОКТОРАНТ“.

Експозицията включва чуждестранни монографии за информационното осигуряване на акредитирани докторски програми, както и издания, посветени на научния стил, писането и публикуването на научни статии, защитата на докторска степен.

От 10 до 17 април Защитените дисертационни трудове в МУ-Пловдив ще бъдат представени във Филиалната библиотека – база 1, а Новата българска и чуждестранна литература по медицина, дентална медицина, фармация и здравеопазване ще бъде експонирана в Централната библиотека и филиалите и във Факултета по дентална медицина и Медицинския колеж.

 

Възползвайте се от възможността да откриете най-новото в колекциите на БИЦ!

 

Официална програма на събитието

 

doctorant

 

ПОКАНА ЗА ИЗЛОЖБА


СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА ПО ПРОЕКТ „ДОКТОРАНТ“

В изпълнение на проект
„Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)”,  договор №BG051PO001-3.3.06-0011

и съгласно

Дейност 5 -Подкрепа за индивидуалното научно и  кариерно развитие на докторантите,

като част от дейността, която цели да осигури специализирана литература и актуална информационна база по акредитираните докторски програмии да подпомогне обучението на докторантите, както и за обогатяване на колекция „Библиотека за докторанта“

 

са закупени 29 чуждестранни монографии.

Изданията ще бъдат експонирани в Аудиторния комплекс на

 10 април 2014 г.

 

Отправяме покана към докторантите от целевата група на проекта, както и към всички останали редовни и самостоятелни докторанти, научни ръководители, преподаватели, специализанти и студенти да посетят изложбата.

 

 

 

 

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
Зам. Ректор по НИД

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, студенти, специализанти, изследователи

Информираме Ви, че СЪЮЗ на УЧЕНИТЕ в БЪЛГАРИЯ  обявява КОНКУРС за ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 2014


ОБЯВАТА-ПОКАНА на СУБ можете да прочетете от
ТУК.

Поканата е за НАУЧНИ ОБЛАСТИ, включващи:

- ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ

- БИОЛОГИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

- АГРАРНИ НАУКИ

- ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

- ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

УЧАСТНИЦИ и НАГРАДИ - М Л А Д И У Ч Е Н И ДО 35 Г О Д И Н И

Ще се присъдят грамоти и парични награди за научен принос в докторски дисертации, защитени през втората половина на 2013 и 2014 г.

Най-добре представилият се учен се предлага за наградата на фондация Еврика За постижения в науката.

Срок за подаване на документите  09.09.2014 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
В секциите и клоновете на СУБ, както и в Централния офис на адрес:
София 1505, бул. Мадрид № 39, II-ри етаж;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
На интернет адрес: http://www.usb-bg.org са поместени разяснения за конкурса.

Зам. Ректор по МСПД
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

 

 

Изписване на автори и афилиация към МУ-Пловдив в статии за национални и международни списания

 

    A. Ivanov1*, B. Petrov2, C. Dimitrov3, A. Yaneva4

Medical University-Plovdiv, Bulgaria:

 

  1-Department of Pediatrics and Medical Genetics, Medical Faculty;

 

  2-Department of Pediatric Dentistry, Dental Faculty;

 

  3-Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Pharmacy;

 

 4-Department of Hygiene and Ecomedicine, Faculty of Public Health;

 

* St. George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми млади учени, изследователи, докторанти си специализанти,

Информираме Ви за предстоящо провеждане на МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ по РЕВМАТОЛОГИЯ (2-5.07.2014)

Конференцията се организира от Факултета по медицина на Лайпцигския университет с подкрепата на Германската служба по Академичен обмен (DAAD).

Поканени са специалисти от България, Румъния, Молдова, Украйна, Беларус, Грузия
и Армения.

Лекциите ще се провеждат предимно на немски и частично на английски език.

Покана, формуляри за заявка за участие и допълнителна информация можете да получите от ТУК
и от адрес:

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД

 

 

 

Страница 1 от 23

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе